§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves:
  1. 1.
    Forskrift 24. april 2009 nr. 450 om gjennomføring av vedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog