§ 2b.

§ 2b.

Med jernbaneverket menes i denne forskriften Bane NOR SF.