§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37do (forordning (EU) nr. 1302/2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem), som endret ved forordning (EU) 2018/868 og forordning (EU) 2020/387, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.