§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves følgende andre forskrifter:
  1. b.
    Forskrift 5. desember 2008 nr. 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastruktur-høyhastighet).