§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37o (forordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem, som endret av forordning (EU) 2019/776) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.