§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft 19. juni 2015.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. juli 2012 nr. 759 om gjennomføring av TSI energi på det nasjonale jernbanenettet for konvensjonelle tog og forskrift 17. mars 2009 nr. 325 om gjennomføring av vedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI-ENERGI-HS).