§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ag, 37dh og 37dn (forordning 1301/2014/EU, som endret av forordning (EU) 2018/868 og forordning (EU) 2019/776) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.