§ 9-1. Årsberetning

§ 9-1. Årsberetning

Transportklagenemnda skal innen 1. mars hvert år avgi en årsberetning om virksomheten det foregående kalenderåret. Beretningen skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger som umuliggjør at den i sin helhet publiseres i overensstemmelse § 7-1 (2) eller gjøres offentlig på annen måte. Årsberetningen skal inneholde opplysninger om:
 1. a.
  antall mottatte klager og hva klagene gjelder,
 2. b.
  eventuelle systematiske eller vesentlige problemer som forekommer ofte og fører til tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Opplysningene kan følges av anbefalinger om hvordan slike problemer kan unngås eller løses i framtiden,
 3. c.
  antall avviste klager, og hvordan de avviste sakene prosentvis fordeler seg på de ulike avvisningsgrunnene,
 4. d.
  prosentandel av klagebehandlingene som er foreslått eller pålagt til fordel for henholdsvis forbruker og næringsdrivende, og prosentandel av klagebehandlingene som har endt med minnelig løsning,
 5. e.
  prosentandelen av klagebehandlingene som ble avbrutt og årsakene til dette, hvis slik informasjon foreligger,
 6. f.
  gjennomsnittlig saksbehandlingstid,
 7. g.
  antall saker som behandles innen saksbehandlingsfristen på 90 dager, og antall saker som har fått forlenget saksbehandlingsfrist,
 8. h.
  i hvilket omfang resultatene av klagebehandlinger er blitt etterlevd, hvis slik informasjon foreligger,
 9. i.
  klageorganets eventuelle deltagelse i nettverk av klageorganer som skal gjøre det enklere å løse tverrnasjonale tvister,
 10. j.
  klageorganets eventuelle opplærings- og kompetansetiltak,
 11. k.
  en evaluering av klageorganets effektivitet, samt forslag til forbedringstiltak.