§ 7-2. Informasjon om etterlevelse og statistikk

§ 7-2. Informasjon om etterlevelse og statistikk

(1) Transportklagenemndas sekretariat skal sørge for at opplysninger som nevnt i § 5-7 (2) gjengis på egnet måte på internettsiden.
(2) Transportklagenemnda kan utarbeide lister og statistisk pregede oversikter over hvilke tjenesteytere som ikke har etterlevd nemndas avgjørelser og publisere disse på internettsiden.