§ 7-1. Transportklagenemndas side på Internett

§ 7-1. Transportklagenemndas side på Internett

(1) Klagenemnda skal ha en egen side på Internett. Nemnda skal ha tydelige og lett forståelige opplysninger på sine nettsider og etter anmodning på et varig medium, om:
 1. a.
  nemndas kontaktopplysninger, herunder post- og e-postadresse,
 2. b.
  hvilke fysiske personer som har ansvar for klagebehandlingen (ledere, nemndsmedlemmer, ansatte i sekretariatet, meklere, og andre som behandler klagene), og på hvilken måte de er oppnevnt, og for hvor lang tid,
 3. c.
  sakkunnskap, upartiskhet og uavhengighet hos de fysiske personene med ansvar for klagebehandlingen, og om disse er ansatt av eller mottar vederlag utelukkende fra den næringsdrivende,
 4. d.
  nemndas eventuelle deltagelse i nettverk av klageorganer som skal gjøre det enklere å løse tverrnasjonale tvister,
 5. e.
  hvilke type saker nemnda har kompetanse til å behandle, herunder nedre og/eller øvre beløpsgrense som vilkår for å ta en klage til behandling,
 6. f.
  nemndas saksbehandlingsregler og dens adgang til å avvise en sak,
 7. g.
  språkkrav til klagen og hvilke språk som benyttes under klagebehandlingen,
 8. h.
  hvilke typer regler nemnda kan bruke i klagebehandlingen (f.eks. lovbestemmelser, rimelighetsvurderinger og atferdsregler),
 9. i.
  eventuelle forhåndskrav som partene må oppfylle før klagen behandles, f.eks. ha prøvd å løse saken med motparten,
 10. j.
  hvorvidt partene kan trekke seg fra klagebehandlingen,
 11. k.
  eventuelle kostnader partene må dekke, herunder reglene for fordeling av kostnader ved endt klagebehandling,
 12. l.
  gjennomsnittlig klagebehandlingstid,
 13. m.
  rettsvirkningene av resultatet av klagebehandlingen, herunder eventuelt sanksjonene ved manglende etterlevelse av en bindende beslutning,
 14. n.
  avgjørelsens tvangskraft, dersom det er relevant,
 15. o.
  nemndas årsrapport, jf. § 9-1,
 16. p.
  denne forskriften og retningslinjene som er nevnt i § 4-2 (1),
 17. q.
  EU-kommisjonens liste over klageorganer. Listen skal også gjøres tilgjengelig på varig medium i klageorganets lokaler, dersom dette er praktisk mulig.
(2) Alle avgjørelser nemnda fatter skal i sin helhet publiseres på klagenemndas internettside. Unntak gjelder for de delene av avgjørelsen som er taushetsbelagt i lov. Navn på personer som nevnt i § 5-9 skal likevel ikke publiseres med mindre vedkommende selv samtykker.