§ 6-2. Avvisning foretatt av nemnda

§ 6-2. Avvisning foretatt av nemnda

Nemnda kan avvise en klage dersom
 1. a.
  saken faller utenfor nemndas kompetanse etter § 1-3,
 2. b.
  hele eller deler av klagen hører mest naturlig inn under et annet klageorgan,
 3. c.
  saken er av en slik art at vedtak ikke kan fattes på forsvarlig vis uten at partene avgir muntlig forklaring,
 4. d.
  saken for øvrig reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen eller av andre grunner ikke egner seg for behandling i nemnda,
 5. e.
  saken har tidligere vært behandlet av nemnda, eller er til behandling eller er avgjort av utenlandsk klageorgan, jf. dog § 6-5, eller
 6. f.
  saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover nemndas effektivitet.