§ 6-1. Avvisning foretatt av sekretariatets leder

§ 6-1. Avvisning foretatt av sekretariatets leder

Sekretariatets leder kan avvise en klage dersom
 1. a.
  saken åpenbart faller utenfor nemndas kompetanse etter § 1-3,
 2. b.
  hele eller deler av klagen hører mest naturlig inn under et annet klageorgan,
 3. c.
  klagen åpenbart ikke kan tas til følge,
 4. d.
  saken er til behandling ved de alminnelige domstolene eller er endelig avgjort ved dom, rettsforlik eller bindende voldgiftsavgjørelse, eller
 5. e.
  saken har tidligere vært behandlet av nemnda, jf. dog § 6-5,
 6. f.
  saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover nemndas effektivitet.