Til startsiden

Kapittel 6. Avvisning og gjenopptagelse

§ 6-1. Avvisning foretatt av sekretariatets leder

§ 6-1. Avvisning foretatt av sekretariatets leder

Sekretariatets leder kan avvise en klage dersom
 1. a.
  saken åpenbart faller utenfor nemndas kompetanse etter § 1-3,
 2. b.
  hele eller deler av klagen hører mest naturlig inn under et annet klageorgan,
 3. c.
  klagen åpenbart ikke kan tas til følge,
 4. d.
  saken er til behandling ved de alminnelige domstolene eller er endelig avgjort ved dom, rettsforlik eller bindende voldgiftsavgjørelse, eller
 5. e.
  saken har tidligere vært behandlet av nemnda, jf. dog § 6-5,
 6. f.
  saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover nemndas effektivitet.

§ 6-2. Avvisning foretatt av nemnda

§ 6-2. Avvisning foretatt av nemnda

Nemnda kan avvise en klage dersom
 1. a.
  saken faller utenfor nemndas kompetanse etter § 1-3,
 2. b.
  hele eller deler av klagen hører mest naturlig inn under et annet klageorgan,
 3. c.
  saken er av en slik art at vedtak ikke kan fattes på forsvarlig vis uten at partene avgir muntlig forklaring,
 4. d.
  saken for øvrig reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen eller av andre grunner ikke egner seg for behandling i nemnda,
 5. e.
  saken har tidligere vært behandlet av nemnda, eller er til behandling eller er avgjort av utenlandsk klageorgan, jf. dog § 6-5, eller
 6. f.
  saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover nemndas effektivitet.

§ 6-3. Videreformidling av avvist klage

§ 6-3. Videreformidling av avvist klage

Dersom en klage avvises etter reglene i § 6-1 b) eller § 6-2 b) skal nemnda videreformidle klagen til det kompetente klageorganet dersom dette ikke allerede har mottatt klagen. Oversendelsen skal ledsages av en engelsk oversettelse eller et engelsk sammendrag dersom dette følger av internasjonale regler eller overenskomster.

§ 6-4. Klage over avvisning

§ 6-4. Klage over avvisning

(1) Har sekretariatets leder avvist klagen, kan klageren likevel kreve at saken legges frem for nemnda. En slik anmodning må være skriftlig og leveres innen tre uker etter at avvisningen er meddelt klageren.
(2) Dersom nemndas leder er enig i sekretariatslederens vurdering og heller ikke av andre grunner finner at nemnda bør behandle saken, kan nemndas leder beslutte med endelig virkning at saken skal avvises fra nemnda.

§ 6-5. Formkrav og innsyn ved avvisning

§ 6-5. Formkrav og innsyn ved avvisning

(1) Avvisningen skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse som gjengir de rettslige betingelsene for avvisning. Avvisning besluttet av sekretariatets leder skal i tillegg inneholde informasjon om adgangen til å påklage avgjørelsen til nemnda.
(2) Partene skal gis innsyn i saken selv om den avvises.

§ 6-6. Gjenopptagelse

§ 6-6. Gjenopptagelse

(1) En avsluttet sak kan gjenopptas dersom en av partene fremlegges nye opplysninger som nemndas leder antar ville hatt betydning for utfallet av den tidligere behandlingen dersom de hadde vært kjent. Dette gjelder ikke dersom den part som krever gjenopptagelse kan bebreides for ikke å ha lagt frem opplysningene ved den opprinnelige behandlingen.
(2) Avgjørelsen tas av nemndas leder. Lederen kan i tvilstilfeller velge å legge spørsmålet frem for nemnda.