§ 5-4. Saksbehandlingen ved sekretariatet

§ 5-4. Saksbehandlingen ved sekretariatet

(1) Sekretariatet skal innta en nøytral og uhildet stilling.
(2) Sekretariatet kan sette frem forslag til minnelig ordning i saken, eller legge frem sin vurdering av den på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker.
(3) Dersom partene ikke kan akseptere sekretariatets eventuelle forslag, skal sekretariatet forberede saken for behandling i nemnda.