Til startsiden

Kapittel 5. Saksbehandling, vedtak og dokumentoffentlighet

§ 5-1. Innsendelse av klage - når klagen tidligst kan fremmes

§ 5-1. Innsendelse av klage - når klagen tidligst kan fremmes

(1) Klage skal fremsettes skriftlig til transportklagenemndas sekretariat.
(2) Klager må på forhånd ha reklamert skriftlig overfor tjenesteyteren uten at tvisten har løst seg i minnelighet. Kravet gjelder ikke dersom tjenesteyteren ikke har kjent kontaktadresse og heller ikke har lagt til rette for andre måter å klage på som klageren er i stand til å nyttiggjøre seg.
(3) Dersom klageren ikke mottar endelig skriftlig svar fra tjenesteyteren innen fire uker fra klagen er mottatt, kan klageren bringe klagen inn for nemnda. Første punktum gjelder ikke dersom tjenesteyteren innen fire uker gir klageren et midlertidig skriftlig svar om at behandlingen av saken vil ta lengre tid, og i så fall hvor lang tid. Frist etter annet punktum kan ikke settes lenger enn åtte uker. Klageren kan uansett klage til nemnda dersom endelig svar ikke er mottatt innen åtte uker.

§ 5-2. Klagefrist - når klagen senest må fremmes

§ 5-2. Klagefrist - når klagen senest må fremmes

(1) Klager som skal behandles i nemnda må sendes inn senest ett år etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren.

§ 5-3. Partenes rett til å uttale seg om saken

§ 5-3. Partenes rett til å uttale seg om saken

(1) Før saken behandles i nemnda skal partene hatt mulighet til å uttale seg om både faktiske og rettslige sider av saken.
(2) Sekretariatet innhenter de nødvendige opplysningene i saken, og forelegger klagen for den innklagede tjenesteyteren. Sekretariatet kan sette en rimelig tidsfrist for tjenesteyterens rett til å uttale seg om foreleggelsen (tilsvar).
(3) Dersom partene ikke benytter seg av sin rett til å uttale seg, kan nemnda likevel treffe vedtak på grunnlag av de opplysningene som er fremkommet tidligere i saken.

§ 5-4. Saksbehandlingen ved sekretariatet

§ 5-4. Saksbehandlingen ved sekretariatet

(1) Sekretariatet skal innta en nøytral og uhildet stilling.
(2) Sekretariatet kan sette frem forslag til minnelig ordning i saken, eller legge frem sin vurdering av den på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker.
(3) Dersom partene ikke kan akseptere sekretariatets eventuelle forslag, skal sekretariatet forberede saken for behandling i nemnda.

§ 5-5. Saksbehandlingen i nemnda

§ 5-5. Saksbehandlingen i nemnda

(1) Nemndas behandling skjer for lukkede dører. Saksbehandlingen er skriftlig, og partene har ikke møterett på nemndsmøtene.
(2) Nemnda behandler saken på grunnlag av de utsendte saksdokumentene, sakssammendraget og forslaget til vedtak, supplert med originaldokumentene i saken. Dersom den innklagede tjenesteyteren ikke har avgitt tilsvar i saken, kan saken avgjøres på grunnlag av klagerens fremstilling.
(3) Nemnda kan beslutte å utsette behandlingen av klagen for å innhente ytterligere informasjon i saken.
(4) En representant for sekretariatet skal være til stede på nemndas møter. Representanten for sekretariatet sørger for at det nedtegnes hvem som er til stede, hvilke saker som er til behandling, nemndas vedtak og eventuelle dissenser.
(5) Nemnda må være fulltallig for at vedtak skal kunne fattes. Unntak kan gjøres dersom ett av medlemmene i nemnda får uventet forfall og de resterende medlemmene finner det forsvarlig å behandle saken.
(6) Nemnda avgjør saken med alminnelig flertall. Lederen har likevel dobbelstemme dersom regelen i femte ledd annet punktum ellers fører til stemmelikhet.

§ 5-6. Nemndas avgjørelse - innhold

§ 5-6. Nemndas avgjørelse - innhold

(1) Nemnda skal avgjøre klagen blant annet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtalevilkår og relevante internasjonale avtaler.
(2) Nemndas avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig, og hvilke medlemmer som eventuelt er uenige. Mindretallets standpunkt skal begrunnes.
(3) Nemnda kan i enkeltsaker, eller på generelt grunnlag, avgi generelle uttalelser som er foranlediget av tilbakevendende problemstillinger i konkrete saker.
(4) Nemnda kan i spesielle tilfeller be den innklagede tjenesteyteren om å dekke nødvendige saksomkostninger for klageren.
(5) Nemndas avgjørelser skal sendes til partene innen to uker etter nemndsmøtet hvor saken ble behandlet.

§ 5-7. Nemndas avgjørelser - rettslig status og oppfølging

§ 5-7. Nemndas avgjørelser - rettslig status og oppfølging

(1) Nemndas avgjørelser er rådgivende.
(2) Tjenesteyter som kommer til at vedkommende ikke kan etterleve en avgjørelse, skal sende skriftlig redegjørelse som nevnt i luftfartsloven § 10-44 (2) nr. 5, jernbaneloven § 7c fjerde ledd og sjøloven § 418a tredje ledd til nemndas sekretariat. Begrunnelsen skal redegjøre for om standpunktet skyldes uenighet om faktiske eller rettslige forhold, og om hva uenigheten i så fall består i. Nemnda kan be om en utfyllende begrunnelse.

§ 5-8. Delegering av vedtaksmyndighet til sekretariatet

§ 5-8. Delegering av vedtaksmyndighet til sekretariatet

(1) Sekretariatets leder kan treffe vedtak i klagesaker hvor det foreligger en fast nemndspraksis eller er truffet vedtak av prinsipiell betydning i tilsvarende saker. I tvilstilfelle skal sekretariatet konferere med nemndas leder.
(2) Har sekretariatets leder avgjort klagen, kan klageren likevel kreve klagen lagt frem for nemnda. Slik anmodning må være skriftlig og innlevert til sekretariatet senest tre uker etter at underretning om vedtak er mottatt. Dersom nemndas leder er enig i sekretariatslederens vurdering, og ikke av andre grunner mener at nemnda bør behandle saken, kan lederen beslutte med endelig virkning at saken ikke skal behandles i nemnda.

§ 5-9. Taushetsplikt

§ 5-9. Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for transportklagenemnda skal bevare taushet om navnet og identiteten til dem som klager.

§ 5-10. Saksbehandlingsfrist

§ 5-10. Saksbehandlingsfrist

Klagenemnda skal informere partene så snart den har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge parter og saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres tilgjengelig for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.
Tilføyd ved forskrift 29 juni 2016 nr. 844 (i kraft 1 juli 2016, likevel slik at saksbehandlingsfristen trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer), endret ved forskrift 4 mars 2022 nr. 322 (hovedregelen om at saksbehandlingen i nemnden ikke skal ta mer enn 90 dager skal gjelde).