Til startsiden

Kapittel 4. Styret

§ 4-1. Styrets sammensetning og arbeidsform

§ 4-1. Styrets sammensetning og arbeidsform

(1) Transportklagenemnda skal ha et styre som består av sju medlemmer. En nøytral leder utpekes av Samferdselsdepartementet. To representanter for passasjerinteressene og fire representanter for tjenesteyterne utpekes av foreninger eller andre organer som representerer henholdsvis passasjerene og de tjenesteyterne som til enhver tid er underlagt klageordningen etter § 1-7. Forut for utpekingen av tjenesteyternes representanter skal departementet påse at de berørte bransjene og foretakene involveres. Det kan utnevnes varamedlemmer etter reglene foran dersom det er behov for det.
(2) Styremedlemmene velges for maksimalt fire år av gangen.
(3) Leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som oppgaven krever.
(4) Styret er vedtaksført når representanter med til sammen minst seks stemmer er til stede.
(5) Hvert medlem som representerer passasjerinteressene har to stemmer, de øvrige medlemmene har én stemme. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 4-2. Styrets oppgaver

§ 4-2. Styrets oppgaver

(1) Styret skal påse at nemnda og sekretariatet utfører sine oppgaver i henhold til denne forskriften. Herunder skal styret fastsette retningslinjer for nemndas og sekretariatets virksomhet, og påse at disses oppgaver etter retningslinjene blir utført på en tilfredsstillende måte.
(2) Styret skal vurdere fortløpende om nemnda, sekretariatet og styret selv er i stand til å løse sine oppgaver etter forskriften på en tilfredsstillende måte. Styret skal underrette Samferdselsdepartementet skriftlig dersom det mener at det er behov endringer i forskriften eller andre forhold styret selv ikke har myndighet til å endre på.
(3) Styret vedtar nemndas, sekretariatets og styrets budsjett, samt gebyrer og godtgjørelser som nevnt i kapittel 8.
(4) Transportklagenemndas regnskap skal revideres av revisor utpekt av styret.