Til startsiden

Kapittel 3. Sekretariatet

§ 3-1. Organiseringen sekretariatet

§ 3-1. Organiseringen sekretariatet

Transportklagenemnda skal ha et sekretariat som betjenes av egne ansatte eller ved kjøp av tjenester fra ekstern leverandør.

§ 3-2. Sekretariatets oppgaver

§ 3-2. Sekretariatets oppgaver

(1) Sekretariatet skal forberede saker for nemndsbehandling, utarbeide sakssammendrag og innstilling til vedtak. Sammendraget skal så langt som mulig gi et fyllestgjørende bilde av saksforholdet og partenes anførsler. Sekretariatet skal veilede partene i klageprosessen, herunder gi veiledning i forkant av en eventuell klage.
(2) Sekretariatet har ansvar for innkalling til møte i nemnda.
(3) Sekretariatet har ansvar for å opprette og drive nemndas side på internett (jf. § 7-1) og å spre generell kunnskap om passasjerenes rettigheter blant tjenesteyterne og passasjerene.