§ 10-2. Overgangsregler mv.

§ 10-2. Overgangsregler mv.

(1) Transportklagenemnda starter sin behandling av klager etter § 1-5 fra 1. februar 2012.
(2) Nemnda plikter å behandle alle klager som ikke er mottatt av Statens jernbanetilsyn etter tidspunktet fastsatt i første ledd. Statens jernbanetilsyn plikter å behandle klager det har mottatt før 1. februar 2012.