§ 1-10. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova

§ 1-10. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gjelder for transportklagenemnda med mindre noe annet følger av denne forskriften.