Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 25. Ikrafttredelse

§ 25. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.

§ 26. Opphevelse av andre lover

§ 26. Opphevelse av andre lover

Fra det tidspunktet loven trer i kraft, oppheves lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.

§ 27. Overgangsbestemmelser

§ 27. Overgangsbestemmelser

Forskrifter og vedtak gitt i medhold av bestemmelser i lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker, gjelder i den utstrekning de ikke strider mot bestemmelser i eller i medhold av denne loven.