Statens Jernbanetilsyn logo

§ 4. Myndighet etter loven

§ 4. Myndighet etter loven

Departementet er myndighet etter denne loven.
Departementet kan gi forskrifter om:
 1. a.
  bestemmelser om definisjon av fornøyelsesinnretning
 2. b.
  saksbehandlingsregler til driftstillatelse, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse, om vilkår for utstedelse og tilbakekall av driftstillatelse, samt om fjerning av fornøyelsesinnretning
 3. c.
  tekniske og driftsmessige krav, inkludert krav til bemanning, redningsberedskap, sikkerhetsstyringssystem og erstatnings- og forsikringsplikt samt unntak for krav til sikkerhetsstillelse
 4. d.
  godkjenning eller akkreditering av virksomhet som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning, samt bruk av slik virksomhet
 5. e.
  godkjenning eller sertifisering av personell som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning, samt bruk av slikt personell
 6. f.
  universell utforming av byggverk, innretninger og billettsystemer
 7. g.
  bruk av personlig verneutstyr
 8. h.
  plikt til varsling, rapportering og taushetsplikt, herunder hvilke opplysninger som skal inngå i varslings- og rapporteringsplikten, samt hvordan og til hvem dette skal skje
 9. i.
  behandling av personopplysninger
 10. j.
  tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, inkludert hvordan den skal fastsettes, beregnes og frafalles
 11. k.
  gebyr, årsgebyr og sektoravgift
 12. l.
  hvem som omfattes av forbudet mot ruspåvirkning og av påbudet om pliktmessig avhold, samt om testing av ruspåvirkning.