§ 23 o. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

§ 23 o. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig etter offentleglova.