§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Loven gjelder den som tilbyr publikum bruk av fornøyelsesinnretninger.
Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak unnta fornøyelsesinnretninger helt eller delvis fra loven. Enkeltvedtak om unntak for fornøyelsesinnretninger kan ikke påklages.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen i den utstrekning Kongen bestemmer.