Til startsiden

Kapittel 3. Krav til drift, driftskontroller og vedlikehold

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper og nødvendig erfaring for de oppgavene som skal utføres. Personell som utfører arbeid som innebærer kommunikasjon med brukere, eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.

Virksomheten må fordele ansvar i forskjellige roller, og kunne beskrive hva som er nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper for å kunne drive sikkert.

§ 3-2. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

§ 3-2. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

Fornøyelsesinnretningen skal ha kvalifisert driftspersonell i tilstrekkelig antall til stede. Driftspersonellet skal være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger, eller for enkle oppgaver i forbindelse med driften skal driftspersonellet være over 16 år.

Enkle fornøyelsesinnretninger kan være oppblåsbare innretninger, små karuseller, mindre simulatorer mv. 

Enkle oppgaver kan vær billettering, ordning av kø, utdeling av personlig verneutstyr mv.

§ 3-3. Driftspersonellets oppgaver

§ 3-3. Driftspersonellets oppgaver

Driftspersonellet skal sørge for at fornøyelsesinnretningen drives, kontrolleres og vedlikeholdes på en sikker måte. Dersom det oppstår farlige situasjoner, skal driftspersonellet stanse fornøyelsesinnretningen eller på annen måte gripe inn for å hindre skade.

§ 3-4. Driftsrutiner

§ 3-4. Driftsrutiner

Virksomheten skal ha rutiner for sikker drift av fornøyelsesinnretningen. Rutinene skal sikre at innretningen drives i overensstemmelse med beskrivelsen fra leverandøren. I tillegg skal virksomheten jevnlig vurdere om rutinene bør endres for at driften skal foregå sikkert.
For innretninger der det ikke finnes driftsrutiner fra leverandøren, skal det finnes rutiner som beskriver hvordan innretningen drives sikkert.

Til første ledd:

Virksomheten må benytte rutiner og instrukser som kommer fra leverandøren for fornøyelsesinnretningen.  Det må gjennomføres en risikovurdering ved eventuelle endringer av rutiner og instrukser fra leverandøren.

Til annet ledd:

Dersom det ikke eksisterer rutiner og instrukser fra leverandøren, må man lage sine egne rutiner som sørger for sikker drift av fornøyelsesinnretningen.  

§ 3-5. Kontroll og vedlikehold

§ 3-5. Kontroll og vedlikehold

Virksomheten skal ha rutiner for kontroll og vedlikehold av fornøyelsesinnretningen.
For innretninger der det finnes en beskrivelse av kontroll og vedlikehold fra leverandøren, skal denne beskrivelsen følges. I tillegg skal virksomheten vurdere om det trengs ytterligere kontroll og vedlikehold eller kortere intervaller enn det leverandøren har anbefalt.
For innretninger der det ikke finnes beskrivelser av kontroll og vedlikehold og intervaller fra leverandøren, skal det gjennomføres daglige, ukentlige og årlige kontroller. Minst hvert femte år skal det utføres en hovedrevisjon.
Kontroll- og vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell og være lagt opp slik at det forebygger ulykker og alvorlige hendelser.
Utførte kontroller og utført vedlikehold skal være dokumentert.
Ved bruk av fornøyelsesinnretningen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved fornøyelsesinnretningen kan være redusert, skal den ikke være tilgjengelig for publikum.

§ 3-6. Driftskontroll

§ 3-6. Driftskontroll

Før en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand, og at alle sikkerhetsfunksjonene virker som de skal.
Det skal føres kontroll av fornøyelsesinnretningen under drift.
Når driften er avsluttet, skal det kontrolleres at alle brukerne har forlatt fornøyelsesinnretningen.
Fornøyelsesinnretningen skal være avlåst når den ikke er i bruk. Dersom fornøyelsesinnretningen ikke kan avlåses, skal det være tydelig skiltet at fornøyelsesinnretningen er stengt.
Ved ulykker, alvorlige hendelser eller annen uforutsett driftsstans skal fornøyelsesinnretningen undersøkes for å fastslå at den er sikker, før den tas i bruk på nytt.

§ 3-7. Skilting

§ 3-7. Skilting

Ved fornøyelsesinnretningen skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg, inkludert eventuelle helsemessige begrensninger for sikker bruk av fornøyelsesinnretningen.