§ 5-1. Saksbehandlingsregler

§ 5-1. Saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette omfatter også at Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om hvordan tillatelser oppnås og hvilke krav som gjelder, herunder tilgang til forskrifter og eventuelle andre dokumenter som er aktuelle i forbindelse med søknader. Tilsynet kan også utgi veiledninger.
Søknad om tillatelse etter forskriften her avgjøres så snart som mulig og senest tre måneder etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt.