Til startsiden

Kapittel 5. Saksbehandlingsregler og avsluttende bestemmelser

§ 5-1. Saksbehandlingsregler

§ 5-1. Saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette omfatter også at Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om hvordan tillatelser oppnås og hvilke krav som gjelder, herunder tilgang til forskrifter og eventuelle andre dokumenter som er aktuelle i forbindelse med søknader. Tilsynet kan også utgi veiledninger.
Søknad om tillatelse etter forskriften her avgjøres så snart som mulig og senest tre måneder etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt.

§ 5-2. Overgangsbestemmelser

§ 5-2. Overgangsbestemmelser

Virksomheter som ikke var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som kommer inn under forskriften her, må ha søkt om og fått tillatelser etter kapittel 3 og 4 innen 1. juli 2013.
Virksomheter som var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som ikke oppfyller krav om tillatelser etter kapittel 3 og 4, må ha søkt om og fått tillatelser innen 1. januar 2016.

§ 5-3. Ikrafttredelse mv.

§ 5-3. Ikrafttredelse mv.

Forskrifter gitt med hjemmel i tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 gjelder fortsatt etter at forskriften her trer i kraft.