§ 4-2. Vilkår for tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-2. Vilkår for tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheten må være etablert i Norge og oppfylle vilkårene i dette kapittel for å få tillatelse til å drive infrastruktur.
Tillatelse gis ikke dersom særlige grunner taler mot det.