Til startsiden

Kapittel 4. Tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-1. Krav om tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-1. Krav om tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter forskriften her, må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn.

§ 4-2. Vilkår for tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-2. Vilkår for tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheten må være etablert i Norge og oppfylle vilkårene i dette kapittel for å få tillatelse til å drive infrastruktur.
Tillatelse gis ikke dersom særlige grunner taler mot det.

§ 4-3. Vandel og konkurs

§ 4-3. Vandel og konkurs

Eieren av virksomheten må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Det kan i tillegg stilles krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.
Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:
 1. a.
  ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art,
 2. b.
  ikke er dømt for alvorlige brudd på særlig lovgivning som gjelder transport,
 3. c.
  ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen.
For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.

§ 4-4. Økonomisk evne

§ 4-4. Økonomisk evne

Virksomheten må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må foretaket fremlegge en beskrivelse av virksomhetens økonomi og finansiering samt årsregnskap, eller dersom dette ikke er mulig, årsbalansen. Det må fremlegges skatteattest.

§ 4-5. Faglig dyktighet

§ 4-5. Faglig dyktighet

Krav til faglig dyktighet er oppfylt når virksomheten har eller vil ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll.
For å dokumentere at kravene til faglig dyktighet er oppfylt, må det fremlegges følgende dokumentasjon:
 1. a.
  beskrivelse av virksomheten som skal drives og organisasjonen,
 2. b.
  firmaattest,
 3. c.
  opplysninger om faglig dyktighet i ledelsesorganisasjonen, herunder kvalifikasjonskrav.

§ 4-6. Forsikring/garanti

§ 4-6. Forsikring/garanti

Virksomheten skal være tilstrekkelig forsikret eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker.
For å dokumentere at kravet til forsikring/garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd.

§ 4-7. Sikkerhetsstyringssystem m.m.

§ 4-7. Sikkerhetsstyringssystem m.m.

Virksomheten må ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen.
For å dokumentere at kravene i første ledd er oppfylt må jernbanevirksomheten fremlegge en beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten.

§ 4-8. Ansvaret for virksomheten

§ 4-8. Ansvaret for virksomheten

Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar tillatelsen til å drive infrastruktur. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.

§ 4-9. Forbud mot overdragelse o.l.

§ 4-9. Forbud mot overdragelse o.l.

Tillatelsen til å drive infrastruktur kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 4-10. Tillatelsens gyldighet

§ 4-10. Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen til å drive infrastruktur er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller vilkårene i dette kapittel.

§ 4-11. Varsel ved vesentlige endringer av betydning for tillatelsen

§ 4-11. Varsel ved vesentlige endringer av betydning for tillatelsen

Statens jernbanetilsyn skal varsles ved vesentlige endringer som har betydning for tillatelsen til å drive infrastruktur, herunder skifte av daglig leder, endringer i eierforhold, for eksempel fusjon, overtakelse eller større endringer i eiersammensetningen, samt funksjonelle eller faktiske endringer med betydning for driften, vesentlige endringer i sikkerhetsstyringssystemet mv. Statens jernbanetilsyn kan i slike tilfeller kreve at det skal søkes om ny tillatelse. Virksomheten kan fortsette mens søknaden behandles dersom sikkerheten ivaretas.

§ 4-12. Suspensjon og tilbakekall

§ 4-12. Suspensjon og tilbakekall

Tillatelsen til å drive infrastruktur kan suspenderes eller helt eller delvis tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom vilkårene i dette kapittel ikke lenger er oppfylt.