§ 3-3. Vandel og konkurs

§ 3-3. Vandel og konkurs

Eieren av virksomheten må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Det kan i tillegg stilles krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.
Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:
  1. a.
    ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art,
  2. b.
    ikke er dømt for alvorlige brudd på særlig lovgivning som gjelder transport,
  3. c.
    ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen.
For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.