§ 3-12. Suspensjon og tilbakekall

§ 3-12. Suspensjon og tilbakekall

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet kan suspenderes eller helt eller delvis tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom vilkårene i dette kapittel ikke lenger er oppfylt.