§ 1-1. Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften gjelder:
 1. a.
  tillatelse til å drive jernbanevirksomhet. Dette omfatter bl.a. sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende, som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet,
 2. b.
  drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende infrastruktur som er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet.
Forskriften gjelder ikke:
 1. a.
  bane for transport av gods til eget bruk hvor transporten foregår på egen infrastruktur innenfor et avgrenset bedriftsområde. Slike baner er unntatt fra jernbaneloven,
 2. b.
  kabelbane.