Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 29.Ikrafttredelse

§ 29.Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.

§ 30.Opphevelse og endringer i andre lover

§ 30.Opphevelse og endringer i andre lover

- - -

§ 31.Overgangsbestemmelser

§ 31.Overgangsbestemmelser

Forskrifter og vedtak gitt i medhold av bestemmelser i lov 14. juni 1912 nr. 1 om taugbaner og løipestrenger gjelder i den utstrekning de ikke strider mot loven her eller forskrifter fastsatt med hjemmel i lov.