§ 5. Taubanevirksomhetens plikter

§ 5. Taubanevirksomhetens plikter

Taubanevirksomheten skal drive taubanen på en sikker måte og sikre at vilkårene som er satt for taubanen i eller i medhold av denne loven, er oppfylt.
Taubanevirksomheten skal stanse driften om hensynet til sikkerheten tilsier det.