§ 9-3. Straff

§ 9-3. Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart etter jernbaneloven § 22 dersom forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.

Bestemmelsen er en henvisning til jernbaneloven § 22 som regulerer straff for uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser som er gitt med hjemmel i loven.