§ 9-2. Unntak fra forskriften

§ 9-2. Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

Med særlige grunner menes at en søknad om unntak må ha en kvalifisert begrunnelse, og det må foretas en risikobasert vurdering. Et unntak må ikke være i strid mot andre forpliktelser, f.eks. internasjonale avtaler.