Til startsiden

Kapittel 9. Tilsyn, unntak og ikrafttredelse

§ 9-1. Tilsyn og pålegg

§ 9-1. Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter denne forskriften.

Første ledd:

Hjemmelen og rekkevidden for tilsynet følger av jernbaneloven § 11.

Andre ledd:

Bestemmelsen viser til kompetansen Statens jernbanetilsyn har ved at tilsynet kan fatte vedtak om pålegg etter jernbaneloven § 11, og om tvangsmulkt etter jernbaneloven § 13. Bestemmelsen er ment som et insentiv til etterlevelse, og for å sikre gjennomføring av forskriften.

§ 9-2. Unntak fra forskriften

§ 9-2. Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

Med særlige grunner menes at en søknad om unntak må ha en kvalifisert begrunnelse, og det må foretas en risikobasert vurdering. Et unntak må ikke være i strid mot andre forpliktelser, f.eks. internasjonale avtaler.

§ 9-3. Straff

§ 9-3. Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart etter jernbaneloven § 22 dersom forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.

Bestemmelsen er en henvisning til jernbaneloven § 22 som regulerer straff for uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser som er gitt med hjemmel i loven.

§ 9-4. Når forskriften trer i kraft

§ 9-4. Når forskriften trer i kraft