§ 8-3. Oppfølging av avvik

§ 8-3. Oppfølging av avvik

Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra krav om sikring i jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til hva avvikene betyr for sikringsnivået, både enkeltvis og i forhold til andre avvik.
Jernbanevirksomheten skal korrigere avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre at de gjentar seg. Tiltakene skal følges opp og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil avvikene er korrigert.

Første ledd:

Det følger av forskriftens systematikk at jernbanevirksomheten må utarbeide nødvendige bestemmelser, herunder prosedyrer for behandling av brudd på jernbanelovgivningen og jernbanevirksomhetenes interne bestemmelser, se § 3-1.

Avviksbehandlingen må omfatte avvik som kan ha betydning for sikring både hos jernbanevirksomheten og hos leverandører, se § 3-1 femte ledd.

Andre ledd:

Det vil være naturlig at tiltakene som er iverksatt blir evaluert så snart tiltakene forventes å ha gitt effekt. Evaluering kan skje ved gjennomføring av interne revisjoner, statistiske målinger eller intervju av personell som er berørt av tiltakene.

Avviksbehandling omfatter både retting/korrigering av avviket (det vil si å fjerne selve avviket) og tiltak for å fjerne årsaken og hindre gjentakelse (også kalt korrigerende tiltak).

Jernbanevirksomheten må selv vurdere hvordan evalueringen skal gjøres. Omfanget av evalueringen vil avhenge av kompleksiteten av tiltaket.

Oppsummering av resultater fra avviksbehandling må inngå i underlaget for ledelsens gjennomgang av styringssystemet for sikring, se § 4-3.