§ 2-2. Krav om styring av sikring

§ 2-2. Krav om styring av sikring

Jernbanevirksomheten skal utøve styring av sikring i den virksomheten som drives.
Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

Første ledd:

Formålet med bestemmelsen er å stille krav til at tilfredsstillende sikkerhet oppnås gjennom systematisk styring av alle forhold i organisasjonen som kan ha betydning for sikring. Styring av sikring omfatter systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikringsnivå i overensstemmelse med de krav jernbanevirksomheten har etablert.

Risikobasert styring av sikring innebærer at virksomheten er føre-var i sikringsarbeidet. Dette betyr at virksomheten må ha et proaktivt forhold til gjeldende risikobilde, og hvilke nødvendige tiltak som skal iverksettes før en eventuell uønsket hendelse inntreffer.

Styringen av sikring omfatter eksempelvis:

 • ledelse
 • organisering
 • roller og ansvar
 • kompetansestyring og opplæring
 • interne rutiner og prosedyrer
 • risikovurderinger
 • oppfølging av myndighetskrav
 • anskaffelser av sikringsmessig betydning
 • interne revisjoner
 • avviksbehandling
 • oppfølging av uønskede hendelser
 • revisjoner

Andre ledd:

Bestemmelsen innebærer at styringen av sikring er en del av driften av jernbanevirksomheten og kan være integrert i jernbanevirksomhetens styring for øvrig. At en oppgave settes ut til leverandører, fritar ikke jernbanevirksomheten for ansvaret knyttet til styringen av oppgaven.