Til startsiden

Kapittel 2. Overordnede krav om styring av sikring

§ 2-1. Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1. Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift for brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sin del av jernbanesystemet.

Med sikker drift menes her drift som er sikker når det gjelder tilsiktede uønskede handlinger, se §§ 1-1 og 1-2.

Virksomhetens ansvar er avgrenset til konsekvenser av egen drift. Dette omfatter ansvaret for forebygging og begrensning av tilsiktede uønskede handlinger overfor brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for den enkelte jernbanevirksomhet. I dette arbeidet må virksomheten være bevisst på å kartlegge egne avhengigheter, påvirkning på tredjeparter og viktige samfunnsinteresser, som virksomheten med rimelighet kan tenkes å ha.

Sikringsforskriften regulerer ikke virksomhetens ansvar for nasjonale sikkerhetsinteresser eller andres krisesituasjoner. Dette må skje innenfor rammen av andre lover eller forskrifter som f.eks. sikkerhetsloven eller jernbaneloven § 6b og forskrift om nasjonal beredskap.

§ 2-2. Krav om styring av sikring

§ 2-2. Krav om styring av sikring

Jernbanevirksomheten skal utøve styring av sikring i den virksomheten som drives.
Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

Første ledd:

Formålet med bestemmelsen er å stille krav til at tilfredsstillende sikkerhet oppnås gjennom systematisk styring av alle forhold i organisasjonen som kan ha betydning for sikring. Styring av sikring omfatter systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikringsnivå i overensstemmelse med de krav jernbanevirksomheten har etablert.

Risikobasert styring av sikring innebærer at virksomheten er føre-var i sikringsarbeidet. Dette betyr at virksomheten må ha et proaktivt forhold til gjeldende risikobilde, og hvilke nødvendige tiltak som skal iverksettes før en eventuell uønsket hendelse inntreffer.

Styringen av sikring omfatter eksempelvis:

 • ledelse
 • organisering
 • roller og ansvar
 • kompetansestyring og opplæring
 • interne rutiner og prosedyrer
 • risikovurderinger
 • oppfølging av myndighetskrav
 • anskaffelser av sikringsmessig betydning
 • interne revisjoner
 • avviksbehandling
 • oppfølging av uønskede hendelser
 • revisjoner

Andre ledd:

Bestemmelsen innebærer at styringen av sikring er en del av driften av jernbanevirksomheten og kan være integrert i jernbanevirksomhetens styring for øvrig. At en oppgave settes ut til leverandører, fritar ikke jernbanevirksomheten for ansvaret knyttet til styringen av oppgaven.

§ 2-3. Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

§ 2-3. Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

Bane NOR SF skal lede og koordinere et samarbeidsforum for sikring.
Samarbeidsforumet skal sørge for samordning og evaluering av sikringstiltak i sektoren, koordinering av beredskapsplanlegging, og gjennomføring og evaluering av øvelser.
Forumet skal bestå av representanter fra alle virksomhetene som omfattes av forskriften. Representantene har plikt til å delta i samarbeidsforumet. Politiet har rett til å delta i samarbeidsforumet.

Første ledd:

Samarbeidsforumet organiseres og ledes av Bane NOR SF, men for å oppnå ønsket utbytte av møtene, forventes aktivt bidrag fra alle deltakere.

Andre ledd:

Forumet er en sentral arena for sikringsarbeidet for å ivareta nødvendig samordning, informasjonsdeling, evaluering av sikringstiltak i sektoren, beredskapsplanlegging og gjennomføring og evaluering av øvelser.

Tredje ledd:

Virksomhetene som er omfattet av forskriften er pliktig å delta i forumet.