§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane, trikk og forstadsbane.
Forskriften gjelder for arbeid rettet mot terror, sabotasje og trussel om dette. Forskriften gjelder også arbeid rettet mot hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

Første ledd:

Begrepet «jernbanevirksomhet» er et samlebegrep for alle som har tillatelse til å drive infrastruktur og/eller trafikkvirksomhet etter jernbaneloven. Sikringsforskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet, jernbanevirksomhet som driver tunnelbane samt trikk og forstadsbane.

Andre ledd:

Forskriften omfatter arbeid rettet mot terror, sabotasje og trussel om dette, og arbeid rettet mot hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial. Dette er forhold som kan medføre betydelig skadeomfang og som truer sikkerheten for jernbanetrafikken. Utilsiktet skade som følge av tyveri og hærverk vil også kunne medføre stor risiko for trafikken. Hensikten er derfor ikke å regulere annen kriminalitet som for eksempel vold mot passasjerer og personale, se også kommentaren til § 1-1. Tiltak for å beskytte passasjerene mot slik kriminalitet vil skje innenfor rammene av andre lover og forskrifter.