§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal være føre var og arbeide systematisk for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger og begrense konsekvensene av dem.
Forskriften skal bidra til samarbeid mellom jernbanevirksomhetene og samordning av tiltak for å sikre trygg drift der dette er hensiktsmessig.

Første ledd:

Formålet med forskriften er å sikre at jernbanevirksomheten skal være føre-var for å forhindre tilsiktede uønskede handlinger. Kravene i forskriften bidrar til at virksomheten oppnår dette ved at de arbeider systematisk med forebygging, evnen til å håndtere og å begrense konsekvensene av eventuelle tilsiktede uønskede handlinger.

Med tilsiktet uønsket handling menes en uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror, sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

Bestemmelsene i forskriften har i utgangspunktet ikke som mål å sikre opprettholdelse av drift. Målet er å sikre trygg drift gjennom forebyggende arbeid, herunder tiltak og planlagt beredskapshåndtering.

Andre ledd:

Bestemmelsen fremhever at en viktig del av arbeidet med sikring er samarbeid og samhandling på tvers av jernbanevirksomhetene. Samarbeid og samhandling er med på å etablere en felles forståelse for bransjens risiko og bidrar til informasjons- og erfaringsdeling.