§ 9-8. Utveksling av opplysninger

§ 9-8. Utveksling av opplysninger

(1) Når Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med jernbanevirksomheter skal det gjøres bruk av de opplysningene som ligger til grunn for søknad om sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse, jf. henholdsvis § 5-2 annet ledd bokstav a og kapittel 6.
(2) Ved fornyelse av felles sikkerhetssertifikat skal informasjon som er innsamlet i forbindelse med tilsyn benyttes. Tilsvarende gjelder ved fornyelse av sikkerhetstillatelse.
(3) Byrået og Statens jernbanetilsyn skal treffe nødvendige tiltak for å samordne og sikre full utveksling av opplysninger som nevnt i § 9-7 og § 9-8 første og annet ledd.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.