§ 9-4. Tiltak ved alvorlig sikkerhetsrisiko

§ 9-4. Tiltak ved alvorlig sikkerhetsrisiko

(1) Dersom Statens jernbanetilsyn ved tilsyn identifiserer en alvorlig sikkerhetsrisiko, kan de iverksette midlertidige sikkerhetstiltak, inkludert omgående å begrense eller stanse den aktuelle driften. Dersom det felles sikkerhetssertifikatet ble utstedt av Byrået, skal Statens jernbanetilsyn omgående underrette Byrået om dette og grunngi sin beslutning.
(2) Dersom Byrået fastslår at et jernbaneforetak ikke lenger oppfyller vilkårene for å inneha det felles sikkerhetssertifikat, skal Byrået omgående begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet.
(3) Dersom Byrået mener at tiltakene som Statens jernbanetilsyn har truffet er uforholdsmessige, kan Byrået be Statens jernbanetilsyn om å trekke tilbake eller tilpasse tiltakene. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide for å oppnå enighet. Prosessen skal om nødvendig også involvere jernbaneforetaket. Hvis samarbeidet ikke lykkes, skal Statens jernbanetilsyns beslutning om å treffe midlertidige tiltak fortsatt gjelde.
(4) Statens jernbanetilsyns beslutning om midlertidige sikkerhetstiltak skal være underlagt domstolskontroll. I et slikt tilfelle kan de midlertidige sikkerhetstiltakene gjelde fram til den rettslige prøvingen avsluttes, med forbehold for § 9-3.
(5) Dersom et midlertidig tiltak varer lenger enn tre måneder, skal Statens jernbanetilsyn be Byrået om å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet. Framgangsmåten i § 11-3 gjelder.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.