§ 9-3. Begrensning eller tilbakekall av felles sikkerhetssertifikat

§ 9-3. Begrensning eller tilbakekall av felles sikkerhetssertifikat

(1) Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at et jernbaneforetak ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha et felles sikkerhetssertifikat, skal Statens jernbanetilsyn be Byrået om å begrense eller tilbakekalle dette sertifikatet. Byrået skal omgående underrette alle berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Dersom Byrået beslutter å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet, skal det begrunne sin beslutning.
(2) Ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn gjelder voldgiftsordningen angitt i § 5-3. Dersom resultatet av voldgiftsordningen er at det felles sikkerhetssertifikatet verken begrenses eller tilbakekalles, skal de midlertidige sikkerhetstiltakene nevnt i § 9-4 midlertidig oppheves.
(3) Statens jernbanetilsyn kan begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet dersom tilsynet selv har utstedt det i samsvar med § 5-4. Statens jernbanetilsyn skal grunngi sin beslutning og underrette Byrået.
(4) Jernbaneforetaket kan klage på Byråets eller Statens jernbanetilsyns beslutning om å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet. Klageadgangen er regulert i § 5-6.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.