§ 9-1. Tilsyn med jernbanevirksomhetene

§ 9-1. Tilsyn med jernbanevirksomhetene

(1) Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med om jernbanevirksomhetene har et sikkerhetsstyringssystem som er i samsvar med kravene i kapittel 5, og at sikkerhetsstyringssystemet etterleves.
(2) Statens jernbanetilsyn skal anvende prinsippene i CSM-ene nevnt i § 3-2 første ledd bokstav c, og i sin tilsynsvirksomhet særlig påse at jernbanevirksomhetene:
  1. a.
    overvåker sikkerhetsstyringssystemets hensiktsmessighet,
  2. b.
    overvåker elementene i sikkerhetsstyringssystemet, inkludert drift, leveranse av vedlikeholdstjenester og materiell, og bruken av leverandører for å overvåke sikkerhetsstyringssystemets hensiktsmessighet, og
  3. c.
    bruker de relevante CSM-ene som nevnt i § 3-2. Tilsynsaktiviteten knyttet til dette punktet gjelder også ECM dersom det er hensiktsmessig.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.