Til startsiden

Kapittel 9. Tilsyn

§ 9-1. Tilsyn med jernbanevirksomhetene

§ 9-1. Tilsyn med jernbanevirksomhetene

(1) Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med om jernbanevirksomhetene har et sikkerhetsstyringssystem som er i samsvar med kravene i kapittel 5, og at sikkerhetsstyringssystemet etterleves.
(2) Statens jernbanetilsyn skal anvende prinsippene i CSM-ene nevnt i § 3-2 første ledd bokstav c, og i sin tilsynsvirksomhet særlig påse at jernbanevirksomhetene:
  1. a.
    overvåker sikkerhetsstyringssystemets hensiktsmessighet,
  2. b.
    overvåker elementene i sikkerhetsstyringssystemet, inkludert drift, leveranse av vedlikeholdstjenester og materiell, og bruken av leverandører for å overvåke sikkerhetsstyringssystemets hensiktsmessighet, og
  3. c.
    bruker de relevante CSM-ene som nevnt i § 3-2. Tilsynsaktiviteten knyttet til dette punktet gjelder også ECM dersom det er hensiktsmessig.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-2. Jernbaneforetakets plikt til å underrette

§ 9-2. Jernbaneforetakets plikt til å underrette

(1) Jernbaneforetakene skal underrette de relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter minst to måneder før de starter ny jernbanetransport, slik at tilsyn kan planlegges. Jernbaneforetakene skal også legge fram en oversikt over personellkategorier og kjøretøytyper.
(2) Endringer i disse opplysningene skal uten opphold meldes til relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

Til annet ledd:

Relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge er Statens jernbanetilsyn.

§ 9-3. Begrensning eller tilbakekall av felles sikkerhetssertifikat

§ 9-3. Begrensning eller tilbakekall av felles sikkerhetssertifikat

(1) Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at et jernbaneforetak ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha et felles sikkerhetssertifikat, skal Statens jernbanetilsyn be Byrået om å begrense eller tilbakekalle dette sertifikatet. Byrået skal omgående underrette alle berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Dersom Byrået beslutter å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet, skal det begrunne sin beslutning.
(2) Ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn gjelder voldgiftsordningen angitt i § 5-3. Dersom resultatet av voldgiftsordningen er at det felles sikkerhetssertifikatet verken begrenses eller tilbakekalles, skal de midlertidige sikkerhetstiltakene nevnt i § 9-4 midlertidig oppheves.
(3) Statens jernbanetilsyn kan begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet dersom tilsynet selv har utstedt det i samsvar med § 5-4. Statens jernbanetilsyn skal grunngi sin beslutning og underrette Byrået.
(4) Jernbaneforetaket kan klage på Byråets eller Statens jernbanetilsyns beslutning om å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet. Klageadgangen er regulert i § 5-6.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-4. Tiltak ved alvorlig sikkerhetsrisiko

§ 9-4. Tiltak ved alvorlig sikkerhetsrisiko

(1) Dersom Statens jernbanetilsyn ved tilsyn identifiserer en alvorlig sikkerhetsrisiko, kan de iverksette midlertidige sikkerhetstiltak, inkludert omgående å begrense eller stanse den aktuelle driften. Dersom det felles sikkerhetssertifikatet ble utstedt av Byrået, skal Statens jernbanetilsyn omgående underrette Byrået om dette og grunngi sin beslutning.
(2) Dersom Byrået fastslår at et jernbaneforetak ikke lenger oppfyller vilkårene for å inneha det felles sikkerhetssertifikat, skal Byrået omgående begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet.
(3) Dersom Byrået mener at tiltakene som Statens jernbanetilsyn har truffet er uforholdsmessige, kan Byrået be Statens jernbanetilsyn om å trekke tilbake eller tilpasse tiltakene. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide for å oppnå enighet. Prosessen skal om nødvendig også involvere jernbaneforetaket. Hvis samarbeidet ikke lykkes, skal Statens jernbanetilsyns beslutning om å treffe midlertidige tiltak fortsatt gjelde.
(4) Statens jernbanetilsyns beslutning om midlertidige sikkerhetstiltak skal være underlagt domstolskontroll. I et slikt tilfelle kan de midlertidige sikkerhetstiltakene gjelde fram til den rettslige prøvingen avsluttes, med forbehold for § 9-3.
(5) Dersom et midlertidig tiltak varer lenger enn tre måneder, skal Statens jernbanetilsyn be Byrået om å begrense eller tilbakekalle det felles sikkerhetssertifikatet. Framgangsmåten i § 11-3 gjelder.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-5. Tilsyn med delsystemer

§ 9-5. Tilsyn med delsystemer

(1) Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet», «Energi» og «Infrastruktur», og sikre at de oppfyller de grunnleggende kravene. Når det gjelder grensekryssende infrastruktur skal tilsynet utføres i samarbeid med andre relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en infrastrukturforvalter ikke lenger oppfyller vilkårene for sin sikkerhetstillatelse, skal tilsynet begrense eller tilbakekalle sikkerhetstillatelsen. Beslutningen skal begrunnes.
(3) Denne bestemmelsen gjelder uten at det berører jernbanevirksomhetenes ansvar som nevnt i § 2-3 første ledd.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-6. Jernbaneforetak med drift i flere land

§ 9-6. Jernbaneforetak med drift i flere land

(1) Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med andre relevante sikkerhetsmyndigheter for å samordne tilsynet av jernbaneforetak som driver virksomhet i flere land. Samarbeidet skal sikre at viktig informasjon om det spesifikke jernbaneforetaket deles, særlig når det gjelder kjente risikoer og foretakets sikkerhetsresultater. Statens jernbanetilsyn skal også dele informasjon med andre relevante sikkerhetsmyndigheter og Byrået dersom jernbaneforetaket ikke treffer de nødvendige tiltakene for risikohåndtering.
(2) Dette samarbeidet skal sikre at tilsynet er tilstrekkelig dekkende, og at man unngår dobbeltarbeid når det gjelder inspeksjoner og revisjoner. De relevante sikkerhetsmyndighetene kan utarbeide en felles tilsynsplan for å sikre at revisjoner og andre inspeksjoner blir utført regelmessig. Planen skal ta hensyn til arten og omfanget av transportvirksomheten i hver av de berørte EØS-statene.
(3) Byrået utarbeider retningslinjer for samordningen.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-7. Skriftlig advarsel

§ 9-7. Skriftlig advarsel

Statens jernbanetilsyn kan skriftlig advare jernbanevirksomheter som ikke oppfyller sine forpliktelser angitt i § 11-1.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

§ 9-8. Utveksling av opplysninger

§ 9-8. Utveksling av opplysninger

(1) Når Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med jernbanevirksomheter skal det gjøres bruk av de opplysningene som ligger til grunn for søknad om sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse, jf. henholdsvis § 5-2 annet ledd bokstav a og kapittel 6.
(2) Ved fornyelse av felles sikkerhetssertifikat skal informasjon som er innsamlet i forbindelse med tilsyn benyttes. Tilsvarende gjelder ved fornyelse av sikkerhetstillatelse.
(3) Byrået og Statens jernbanetilsyn skal treffe nødvendige tiltak for å samordne og sikre full utveksling av opplysninger som nevnt i § 9-7 og § 9-8 første og annet ledd.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.