§ 8-1. Statens jernbanetilsyns oppgaver

§ 8-1. Statens jernbanetilsyns oppgaver

(1) Statens jernbanetilsyn skal minst ha ansvaret for følgende oppgaver:
 1. a.
  utstede tillatelse til å ta i bruk delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet», «Energi» og «Infrastruktur» som inngår i jernbanesystemet i EØS i samsvar med artikkel 18 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797,
 2. b.
  utstedelse, fornyelse, endring og tilbakekalling av tillatelser til å bringe kjøretøy i omsetning i samsvar med artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797,
 3. c.
  støtte Byrået i utstedelse, fornyelse, endring og tilbakekalling av tillatelser til å bringe kjøretøy i omsetning i samsvar med artikkel 21 nr. 5 i direktiv (EU) 2016/797 og typetillatelser for kjøretøy i samsvar med artikkel 24 i direktiv (EU) 2016/797,
 4. d.
  på sitt territorium føre tilsyn med at samtrafikkomponentene oppfyller de grunnleggende kravene i samsvar med artikkel 8 i direktiv (EU) 2016/797,
 5. e.
  sikre at det er tildelt et kjøretøynummer i samsvar med artikkel 46 i direktiv (EU) 2016/797, med forbehold for artikkel 47 nr. 4 i nevnte direktiv,
 6. f.
  støtte Byrået i utstedelse, fornyelse, endring og tilbakekalling av felles sikkerhetssertifikater som er utstedt i samsvar med § 5-2 annet ledd,
 7. g.
  utstede, fornye, endre og tilbakekalle felles sikkerhetssertifikater som er utstedt i samsvar med § 5-4,
 8. h.
  utstede, fornye, endre og tilbakekalle sikkerhetstillatelser som er gitt i samsvar med kapittel 6,
 9. i.
  overvåke, fremme og eventuelt håndheve og oppdatere rammereglene for sikkerhet, herunder systemet med nasjonale regler,
 10. j.
  føre tilsyn med jernbanevirksomheter i samsvar med kapittel 9,
 11. k.
  dersom relevant, og i samsvar med nasjonal lovgivning, utstede, fornye, endre og tilbakekalle førerbeviser i samsvar med direktiv 2007/59/EF,
 12. l.
  dersom relevant, og i samsvar med nasjonal lovgivning, utstede, fornye, endre og tilbakekalle sertifikater som er utstedt til enheter ansvarlige for vedlikehold.
(2) Oppgavene nevnt i første ledd, kan ikke overføres til jernbanevirksomheter eller oppdragsgivere eller utføres av disse som kontraktsoppdrag.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 16.