§ 7-5. Unntak fra systemet for sertifisering av ECM

§ 7-5. Unntak fra systemet for sertifisering av ECM

(1) Statens jernbanetilsyn kan i følgende tilfeller anvende andre tiltak for å oppfylle forpliktelsen om å identifisere ECM enn det som følger av § 7-1 til § 7-5:
 1. a.
  kjøretøy som er registrert i en tredjestat og vedlikeholdes i samsvar med lovgivningen i vedkommende stat,
 2. b.
  kjøretøy som brukes på jernbanenett eller -linjer hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i EØS, og der oppfyllelsen av kravene fastsatt i § 7-2 sikres ved internasjonale avtaler med tredjestater,
 3. c.
  godsvogner og passasjervogner som er i felles bruk med tredjestater hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i EØS,
 4. d.
  kjøretøy som brukes til spesialtransport og transport av militært utstyr som krever en ad hoc-tillatelse fra Statens jernbanetilsyn som må foreligge før de tas i bruk. I dette tilfellet skal det gis unntak for tidsrom på høyst fem år.
(2) De alternative tiltakene nevnt i første ledd, skal gjennomføres gjennom unntak som gis av Statens jernbanetilsyn ved:
 1. a.
 2. b.
  utstedelse av felles sikkerhetssertifikater og sikkerhetstillatelser til jernbanevirksomheter i samsvar med kapittel 5 og 7 i denne forskrift, når det gjelder identifisering eller sertifisering av ECM.
(3) Unntak skal identifiseres og begrunnes i den årlige rapporten nevnt i kapittel 11.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 15.