§ 7-4. Sertifisering av ECM

§ 7-4. Sertifisering av ECM

(1) ECM skal sertifiseres. Hver ECM sertifiseres og tildeles et ECM-sertifikat av et akkreditert organ i samsvar med følgende krav:
 1. a.
  akkrediterings- og godkjenningsdelen av sertifiseringsprosessen skal bygge på kriterier om uavhengighet, kompetanse og upartiskhet,
 2. b.
  sertifiseringssystemet skal dokumentere at en ECM har innført vedlikeholdssystem med sikte på å sikre at ethvert kjøretøy som den er ansvarlig for vedlikeholdet av, har en sikker driftstilstand,
 3. c.
  ECM-sertifiseringen skal bygge på en vurdering av ECM sin evne til å oppfylle de relevante kravene og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III, og til å anvende dem på en konsistent måte. Den skal omfatte et tilsynssystem for å sikre fortsatt oppfyllelse av disse kravene og vurderingskriteriene etter at ECM-sertifikatet er tildelt,
 4. d.
  sertifiseringen av vedlikeholdsverksteder skal bygge på overensstemmelse med de relevante kravene i vedlegg III som anvendes på tilsvarende funksjoner og aktiviteter som skal sertifiseres.
(2) Dersom ECM er en jernbanevirksomhet, kan oppfyllelsen av de kravene som er angitt i første ledd kontrolleres av Statens jernbanetilsyn etter framgangsmåtene som er nevnt i kapittel 5 eller 6, og kan bekreftes på de sertifikatene som utstedes etter disse framgangsmåtene.
(3) Sertifikatene som utstedes i samsvar med § 7-4 første ledd skal gjelde i hele EØS.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.

Akkrediterte organer er listet opp i ERADIS (European railway agency database of interoperability and safety).