§ 7-3. Krav til vedlikeholdssystem

§ 7-3. Krav til vedlikeholdssystem

(1) Vedlikeholdssystemet skal bestå av følgende:
 1. a.
  en ledelsesfunksjon som overvåker og koordinerer vedlikeholdsfunksjonene nevnt i bokstav b-d og sikrer at kjøretøyet er i sikker driftstilstand i jernbanesystemet,
 2. b.
  funksjon for utvikling av vedlikehold, som er ansvarlig for å styre vedlikeholdsdokumentasjonen, herunder konfigurasjonsstyringen, på grunnlag av opplysninger om data fra design og drift, samt ytelse og erfaring fra drift,
 3. c.
  funksjon for styring av flåtevedlikehold, som styrer når kjøretøyet skal tas ut av bruk for vedlikehold, og når den skal gjeninnsettes i bruk etter vedlikehold,
 4. d.
  funksjon for leveranse av nødvendig teknisk vedlikehold av et kjøretøy eller deler av det, inkludert dokumentasjon for frigivelse til bruk.
(2) ECM skal selv utføre ledelsesfunksjonen, men kan sette ut vedlikeholdsfunksjonene nevnt i bokstav b-d, eller deler av dem, til andre avtaleparter, for eksempel vedlikeholdsverksteder.
(3) ECM skal sikre at alle funksjonene angitt i bokstav a-d, er i samsvar med kravene og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III.
(4) Dersom funksjoner og virksomheten som skal sertifiseres er satt ut til vedlikeholdsverkstedene, gjelder vedlegg III som angitt i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til § 9-5 femte ledd bokstav a, så langt det passer.